10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
08 lutego 2024
Udział 1/8 działki rolno-leśnej o pow. 0,62ha położonej w msc. Zacharzów, gm. Radzanów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 8 lutego 2024r. o godz. 12:30, a zakończy 15 lutego 2024 r. o godz. 12:30 pierwsza licytacja udziału 1/8 części działki rolno-leśnej o pow. 0,6200 ha. Przedmiotem licytacji będzie udział wynoszący 1/8 części w nieruchomości  rolnej  położonej w msc. Zacharzów, gm. Radzanów, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie. Działka nr 563 o pow. 0,6200ha dla  której  Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA2G/00018035/4. Działka położona jest w sąsiedztwie użytków rolnych a od strony  południowej w sąsiedztwie użytków leśnych  Krótszym bokiem północnym działka  przylega do drogi o nawierzchni utwardzonej (gminnej), wzdłuż działki oraz od strony południowej   granicy biegnie droga gruntowa nieutwardzona,  Działka ma wydłużony, kształt o długości ok. 620 m oraz szerokości ok. 10 m. 
Obszar działki jest porośnięty samosiejkami drzew. Działka nie jest użytkowana rolniczo. W północnej części działki znajduje się użytek leśny. Działka nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Grunty w klasach: LsV, ŁIII, RIIIb, RIVa, RIVb. Działka znajduje się na obszarze dla którego nie został sporządzony plan miejscowy.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka znajduje się w części: na terenach rozwoju sieci osadniczej (tereny mieszkaniowo-usługowe), na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, predysponowanych do wprowadzania różnorodnych form rolnictwa ekologicznego i produkcji integrowanej oraz na terenach systemu przyrodniczego o znaczeniu międzynarodowym.

Suma oszacowania wynosi 1 987,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 490,25zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 198,70 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 15,00zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 5 lutego 2024r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/17859

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 880/18).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order