13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
16 maja 2024
Udział 1/2 w nieruchomościach o łącznej pow. 1,0062ha, położonych w msc. Janówek, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 16 maja 2024 roku o godz. 10:00 , a zakończy 23 maja 2024 roku o godz. 10:00 pierwsza licytacja udziału 1/2 części w działkach niezabudowanych. Przedmiotem licytacji będzie  udział wynoszący  1/2 części  w działkach nr 117, 118,119, położonych w msc. Janówek, gm. Grójec, pow. grójecki, woj. mazowieckie o łącznej pow. 1,0062 ha, (10.62 m. kw.), dla  których  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00013779/9. Działka ewidencyjna nr 117 o powierzchni 0,0788 ha położona jest po południowej stronie drogi krajowej nr 50. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, najkrótszym (ok. 20 m długości), północnym bokiem przylega do drogi krajowej nr 50. Zachodnim bokiem przylega do stacji paliw, południowym bokiem do działki nr 118. Działka nr 117 posiada prawny dostęp do drogi publicznej - drogi krajowej nr 50. Brak jest jednak faktycznego dostępu – ww. działka nie posiada urządzonego zjazdu na drogę krajową. Obecnie dostęp działki nr 117 do drogi publicznej od strony północnej jest realizowany poprzez sąsiednią nieruchomość - działkę nr 120. Dostęp do drogi od strony południowej - ul. Zdrojowa może być realizowany przez działki nr 118 i 119. Działka ewidencyjna nr 118 o powierzchni 0,3261 ha położona jest po południowej stronie drogi krajowej nr 50. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, najkrótszymi bokami (ok. 20 m długości),północnym i popołudniowym, przylega do działki nr 117 oraz do działki nr 119, z którymi wchodzi w skład tej samej nieruchomości i jest zagospodarowana łącznie jako sad. Działka ewidencyjna nr 119 o powierzchni 0,6013 ha położona jest po południowej stronie drogi krajowej nr 50. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, o krótszych bokach północnym i południowym. Północnym bokiem przylega do działki nr 118, wchodzącej w skład tej samej nieruchomości, zagospodarowanej jako sad. Południowym bokiem przylega do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej - przedłużenie ul. Zdrojowej w Grójcu oraz do linii kolei wąskotorowej. Działki są ogrodzone łącznie od strony północnej, zachodniej i południowej ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach betonowych. Na działkach znajduje się zaniedbany sad jabłoniowy w wieku ok. 40 lat i od ok. 20 lat nie są przeprowadzane zabiegi agrotechniczne. Działki użytkowane były jako sad wspólnie z sąsiadującą ze strony wschodniej działką nr 120 stanowiącą odrębną nieruchomość. W pobliżu południowej granicy działki przebiega linia elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa oraz  wodociągowa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grójec, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr XXX/229/12 z dnia 10 września 2012 r.: działka nr 117 znajduje się częściowo na obszarze przeznaczonym pod: modernizację i przebudowę drogi krajowej nr 50 zgodnie z wymogami wynikającymi z funkcji, tereny  projektowanej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowej itp. według nieobowiązujących planów zagospodarowania. Działka nr 118 znajduje się częściowo na obszarze przeznaczonym pod: tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowej itp. według nieobowiązujących planów zagospodarowania, tereny sadownicze. Działki nr 117, 118 znajdują się ponadto: w granicach obszarów zmeliorowanych i wododziałów III-go rzędu, na obszarach intensywnego rozwoju miasta jako ośrodka koncentracji administracji, usług, mieszkalnictwa, przemysłu i wytwórczości, obszarach lokalizacji usług wzdłuż dróg, obszarze przebudowy drogi krajowej nr 50 wraz z budową obwodnic. Działka nr 119 znajduje się częściowo na obszarze przeznaczonym pod tereny sadownicze. Działka nr 119 znajduje się ponadto: w granicach obszarów zmeliorowanych i wododziałów III-go rzędu, na obszarach intensywnego rozwoju miasta jako ośrodka koncentracji administracji, usług, mieszkalnictwa, przemysłu i wytwórczości, wyodrębniony fragment dawnej kolejki wąskotorowej z obiektami stacyjnymi do objęcia ścisłą ochroną.

 

Suma oszacowania wynosi 113.809,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85.356,75zł.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 854,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.380,90zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do13 maja 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez  podanie odpowiednich danych i zgłoszenie. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji: 
https://elicytacje.komornik.pl/items/20764

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 801/21).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order