10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
16 maja 2024
Sad o pow. 1,08ha położony w msc. Belsk Mały, gm. Belsk Duży - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 16 maja 2024r. o godz. 10:00 a zakończy 23 maja 2024r. o godz. 10:00  druga licytacja sadu o pow. 1,0800 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa, rolna, działka nr ewidencyjny 42/1, ( obręb 0005),  położona w msc. Belsk Mały, gmina Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00044032/7. Działka  oznaczona w ewidencji gruntów jako sady, w  III i IV klasie gleby.  Nieruchomość położona jest na terenach dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z ustaleniami  studium  działka nr 42/1  znajduje się na terenie rolniczym. Nieruchomość o wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta, wymiary ok. 29 m × 370 m. Działka przylega zachodnim bokiem do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Działki sąsiednie to użytki rolne - sady. Działka bez  dostępu  do mediów, w odległości ok. 30 m od zachodniej granicy działki  znajduje się zabudowa zagrodowa z dostępem do  mediów tj. energii elektrycznej, gazociągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej.   Część działki od strony północnej o powierzchni ok. 0,9600 ha. użytkuje dłużnik i ta część  jest niegrodzona. Znajdują się na niej nasadzenia jabłoni w wieku od 3 do 26 lat - nasadzenia z ubytkami i w ostatnim okresie bez zabiegów agrotechnicznych. Część działki nr 42/1 o powierzchni ok. 0,1200 ha jest ogrodzona łącznie z sąsiadującą działką nr 42/2 i jest użytkowana przez właściciela sąsiedniej działki ewidencyjnej o numerze 42/2. Ta część działki  obsadzona  jest sadem jabłoniowym na rusztowaniu,  (konstrukcja betonowa, paliki drewniane na podkładkach karłowych w wieku 8-9 lat w intensywnym nasadzeniu o rozstawie 1 m × 3,5 m. Na tym obszarze znajduje się ok. 320 szt. jabłoni.  Sad na ww. fragmencie działki tworzy całość gospodarczą z nasadzeniami na działce 42/2 stanowiącej własność osoby trzeciej. Sad na tej części działki  dobrze utrzymany z wykonywanymi zabiegami agrotechnicznymi.  Dożywotnik wpisany w księdze wieczystej  nie żyje.  

Suma oszacowania wynosi 132 531,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 354,00zł.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 884,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 253,10 zł. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 13 maja 2024r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/19645

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KMP 2/21). 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order