19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
29 marca 2023
Nieruchomość zabudowana o pow. 1,18 ha, położona w msc. Zacharzów, gm. Radzanów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 29 marca 2023r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna, położona w msc. Zacharzów 7, gm. Radzanów, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 304 o powierzchni 1,2171 ha, (obręb 0016), dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00018545/2.
Działka w kształcie wielokąta, położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Od frontu przy drodze działka ma szerokości około 15,5 metra na długości około 22,5 metra, następnie działka ma szerokość 10 metrów na długości około 21 metrów a dalej ma szerokość około 16 metrów. Działka w części siedliskowej jest zabudowana starymi budynkami: murowanym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa, częścią murowanego budynku produkcyjno-usługowego i gospodarczego dla rolnictwa ok. 15% pozostała część budynku posadowiona na sąsiedniej działce nr 305/1 stanowiącej własność osoby trzeciej. Za budynkami jest niewielkie zadrzewienie a dalej posadzone są truskawki. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista mieszkania na rzecz osoby trzeciej o oszacowanej wartości 45 000,00zł. Gmina poinformowała, iż zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy ( gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego) " działka nr 304 położona w m. Zacharzów od drogi na głębokość 100 mb jest działką zabudowaną istnieje możliwość jej zabudowy z chwilą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy".
Suma oszacowania wynosi 225 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750,00zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1 688,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas 35 1600 1462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 472/07).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order