06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 lipca 2022
Nieruchomość rolna o pow.0,5845 ha położona w msc. Podlesie, gm. Stromiec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 12 lipca  2022r. o godz.12:00  rozpocznie się do 19 lipca do godz. 12:00 pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty rolne zabudowane i grunty orne w  V klasie bonitacji gleby, położonej w miejscowości  Podlesie 44A, gm. Stromiec, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie.

Działka nr 556,  (obręb: 0024), o powierzchni 0,5845 ha zabudowana m. in.:
-murowanym budynkiem mieszkalnym  o powierzchni zabudowy 42 m kw.,
-murowanym budynkiem o funkcji produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa  o powierzchni zabudowy 209 m kw.,
-murowanym budynkiem mieszkalnym  w stanie surowym otwartym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA2G/00014427/1. Właścicielami  nieruchomości są Barbara  i Zdzisław Wodzińscy.

Suma oszacowania wynosi 467 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 350 250,00zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 503,00zł.  

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienie do licytacj należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. Adres licytacji:

https://e-licytacje.komornik.pl/items/6563/dziaka-o-pow-0-6-ha-z-budynkiem-produkcyjno-mieszkalnym-mieszkalnym-wwwkomornik-grojecpl 

 (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  570/17).              
 

LINK DO LICYTACJI: 

https://e-licytacje.komornik.pl/items/6563/dziaka-o-pow-0-6-ha-z-budynkiem-produkcyjno-mieszkalnym-mieszkalnym-wwwkomornik-grojecpl

 

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order