25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
06 lipca 2023
Nieruchomość rolna o pow. 4,5253ha, położona w msc. Warka, gm. Warka - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 6 lipca 2023r. o godz. 10:00, a zakończy 13 lipca 2023 r. o godz. 10:00 druga licytacja nieruchomości działki rolnej z sadem o pow. 4,5253 ha. Przedmiotem licytację będzie nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002), pow. grójecki woj. mazowieckie, działka rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00092754/5. Wyceniana nieruchomość znajduje się w północnej części miasta Warka, w sąsiedztwie gruntów rolnych zagospodarowanych jako sady. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 400 m. Działka położona jest przy ul. Fabrycznej, stanowiącej drogę gminną. Działka zachodnim bokiem przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka znajduje się w odległości ok. 500 m od sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej (sieć przy ul. Ropelewskiej). Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka na dzień oględzin nieruchomości z nasadzeniami drzew owocowych - w większości jabłoni oraz śliw. Część działki nie była obsadzona. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Działka znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenach rolniczych - R. Jak wynika z treści studium są to obszary o dominacji funkcji rolniczej, z przewagą sadownictwa.
Suma oszacowania wynosi 522 167,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 348 111,33zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 482,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 216,70zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 lipca 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/12582/dzialka-rolna-o-pow-4-5253-ha-sad-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 215/20).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 215/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order