10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
06 czerwca 2024
Nieruchomość o pow. 7,43ha, położona w msc. Annopol, gm. Błędów- I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 6 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 , a zakończy 13 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 pierwsza licytacja  nieruchomości rolnej zabudowanej o pow. 7,43 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Annopol 29, (obręb 0001),  gmina Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki gruntu  numer ewidencyjny  32, o powierzchni 7,4300 ha, (74.300,00 m2), zabudowanej w części siedliskowej murowanym budynkiem mieszkalnym,  oraz budynkami gospodarczymi. Działka zabudowana jest:
- murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 130,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 106,60 m2. Budynek wybudowany ok. 1965r.,  murowany z czerwonej cegły a w części z pustaka i jedynie częściowo otynkowany, kryty eternitem płaskim.  Budynek jest zamieszkały,
- murowanym budynkiem  inwentarskim dla rolnictwa  o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 182,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 154,70 m2. Budynek wybudowany ok. 1970r., murowany z cegły, pustaka i  kamienia kryty eternitem. Do ściany szczytowej dostawiony jest parterowy murowany budynek gospodarczy kryty blachą  trapezową  o powierzchni zabudowy 22,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 19,80 m2. Na działce wybudowana jest również szopa drewniana o pow.  44,00 m2. Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 120 metrów i długości około 620 metrów. Teren działki  płaski. Na działce w pozostałej części znajduje się  sad wieloowocowy, ( jabłonie, wiśnie, czereśnie w różnym wieku i różne odmiany),  w części działka bez nasadzeń. Plan zagospodarowania przestał obowiązywać.  Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka o nr ewidencyjnym 32 znajduje się w części zabudowanej na obszarze   „zabudowa mieszkaniowa” pozostała część na obszarze „uprawy polowe”.  Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00005622/5.  W księdze wieczystej wpisane  jest  ustanowione prawo dożywotnie  i nieodpłatne: a) służebność osobistą mieszkania w  domu mieszkalnym w dwóch izbach od strony zachodniej z używalnością strychu, przedpokoju, z zapewnieniem opału i światła, b) użytkowanie 60 arów gruntu przy budynkach z obórką, c) użytkowanie 1/4 części obory, prawem przejścia i przejazdu z zapewnieniem opału i światła oraz opieki w chorobie i starości”. Jeden z "dożywotników" nie żyje.   

 

Suma oszacowania wynosi 925.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693.750,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92.500,00zł.   Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 6.938,00zł.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 czerwca 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji: 
https://elicytacje.komornik.pl/items/20092/nieruchomosc-rolna-zabudowana-o-pow-7-43-ha-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

 

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 813/21).
 

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order