13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 października 2022
Nieruchomość lokalowa o pow. 58,30m2 oraz udział w nieruchomości gruntowa położone w msc. Stromiec, pow. białobrzeski - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 
I GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 października 2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego i udziału w działce gruntu. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości położone przy ul. Białobrzeskiej 3, w msc. Stromiec, ( obręb 0023 gm. Stromiec), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach.


1. Lokal mieszkalany o pow. 58,30 m2 - nieruchomość lokalowa, zlokalizowana przy ul. Białobrzeskiej 3 m. 1 w miejscowości Stromiec, nr KW RA2G/00017266/5 wraz z udziałem w 2225/10000 prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA2G/00016820/0 stanowiącej zabudowaną działkę 556/7 o pow. 0,1169 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 58,30 m2. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica (11,41 m2). Lokal znajduje się na parterze w 3-kondygnacyjnym, 2- piętrowym, budynku wielorodzinnym, wybudowanym w 1970 r. w technologii tradycyjnej. Licytacja obejmuje całą nieruchomość lokalową jednak licytowane będą udziały po 1/2 części nieruchomości stanowiących współwłasność Marek Kucharski, Karolina Bąk.
Suma oszacowania wynosi 179 132,00 zł zaś udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości - 89.566,00zł. cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udziały 134 349,00zł. udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości 67 174,50zł

Najniższe postąpienie w licytacji udziału wynosi 672,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 1/2 części nieruchomości - 8 956,60zł przestępując do licytacji całej nieruchomości rękojmia wynosi 17 913,20zł.

 

2. Udział wynoszący 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089r. nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 556/3- 0,0473 ha, 556/4-0,0678ha, 556/6- 0,0311ha łączna pow. 0,1462 ha. Działki te stanowią jedną całość pod względem gospodarczym. Są użytkowane wspólnie z innymi nieruchomościami tj. z zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomością stanowiącą działkę nr 556/7 oraz nieruchomością zabudowaną budynkiem gospodarczym stanowiącą działkę nr 556/5. Działka 556/6 stanowi drogę dojazdową do ww. budynku mieszkalnego. Numer księgi wieczystej RA2G/00016822/4. Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 3 629,00zł zaś udziału 1/12 - 1 814,50zł Licytowane będą udziały po 1/12 części dłużników. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 721,75zł. zaś udziału 1/12 wynosi 1 360,88zł
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 14,00zł. Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/6 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 362,90zł. udziału 1/12 - 181,45zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie KM
774/20).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order