10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 października 2022
Lokal mieszkalny o pow. 44 m2 położony w msc. Grójec, gm. Grójec -
 I licytacja 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 października 2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja mieszkania o pow. 44 m2. Przedmiotem licytacji będzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: osiedle Polna 8/17 w Grójcu, woj. mazowieckie. Lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku wielorodzinnego. W skład lokalu wchodzą trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 44,84 m kw. Dłużnicy użytkują piwnicę nr 17 o powierzchni użytkowej 3,03 m2. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00083598/7. Licytacja obejmuje cały lokal jednak licytowane będą udziały po 1/2 części lokalu przysługującego dłużnikom.
Suma oszacowania wynosi 179 000,00zł, zaś udziałów odpowiednio 1/2 części 89 500,00zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi łącznie za lokal 134 250,00 zł. zaś udziałów odpowiednio 1/2 części 67 125,00zł.
Najniższe postąpienie w licytacji udziału 1/2 części wynosi 672,00zł. Licytant przystępujący do przetargu
powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 1/2 części - 8950,00zł przestępując do licytacji całego lokalu rękojmia wynosi 17 900,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym.
Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel./(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 19/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order