10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działki rolne i leśne położone w msc. Tursk-Łępin, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 7 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działek rolnych i leśnych. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości położone w msc. Tursk-Łępin,(obręb 0021) gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00022105/7.

 

1. Działka nr 412 o powierzchni 2,6200 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 27 metrów i długości około 956 metrów. Działka od strony północnej przylega do drogi asfaltowej, powiatowej, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Od tej strony znajduje się część siedliskowa działki i pozostałości po starych zabudowaniach w pozostałej części działka to grunty orne. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Błotnica teren 100 metrów od drogi predestynowany jest pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową pozostała część to teren rolny.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 11 500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 863,00zł.

 

2. Działka nr 428 o powierzchni 0,2600 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 4,3 metra i długości
około 605 metrów. Od strony wschodniej działka przylega do drogi gminnej stabilizowanej szlaką. Sąsiedztwo i otoczenie to tereny rolne niezabudowane i leśne bez dostępu do infrastruktury technicznej. Teren płaski. działka porośnięta lasem sosnowo- brzozowym w wieku ok. 50 lat.
Suma oszacowania wynosi 6 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

4 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 45,00zł.

 

3. Działka nr 559 o powierzchni 1,1500 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 18m i długości około 660m. Od strony północno-zachodniej przylega do drogi gminnej stabilizowanej szlaką i z tej strony działka użytkowana jest rolniczo, ( grunty orne). W pozostałej części działka jest zadrzewiona, (brzozy i sosny oraz zadrzewienie śródpolne. Sąsiedztwo to tereny rolne niezabudowane i leśne.
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 188,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 11/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order