19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
12 września 2024
Działka rolna zabudowana położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec - 
I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 12 września 2024 roku o godz. 10:00 a zakończy 19 września 2024 roku o godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej o pow. 4,57ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki 27, gm. Jasieniec, woj. mazowieckie, działka nr ew. 26 ( obręb 0032), o pow. 4,75 ha z zabudową zagrodową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00024466/2. Teren działki płaski, ogrodzony w obrębie zabudowań. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 112 m × 400 m. Powierzchnia zajęta pod zabudowę oraz komunikację wynosi ok. 3000 m2. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony południowej. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Brak dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda ze studni na terenie działki, odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego. Na działce znajduje się następująca zabudowa: Budynek mieszkalny – wybudowany w latach 60-tych, murowany, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 130 m2, wybudowany z czerwonej cegły, z poddaszem nieużytkowym. pokryty płytami eternitowymi falistymi, obróbki blacharskie wykonane z blachy (widoczne ślady rdzy), ocieplony i otynkowany. Okna PCV. Budynek posiada instalację elektryczną, gaz ziemny, wodociąg woda ze studni przydomowej), kanalizację (zbiornik bezodpływowy).
Budynek gospodarczy – wybudowany ok. 1950 r. murowany, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 86 m2, wybudowany z czerwonej cegły, z poddaszem nieużytkowym. pokryty płytami eternitowymi płaskimi, obróbki blacharskie wykonane z blachy (widoczne uszkodzenia i ślady rdzy). Okna PCV.
Budynek gospodarczy (stodoła) – wybudowany w latach 70-tych. Budynek murowany, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 160 m2, wybudowany z czerwonej cegły, z poddaszem nieużytkowym. pokryty płytami eternitowymi falistymi, Wylewka betonowa, drzwi drewniane. Budynek gospodarczy 3 (szopa) – powierzchnia zabudowy 24 m2, drewniana, z jednospadowym dachem pokrytym eternitem, przylega do wschodniej ściany stodoły. Budynek gospodarczy z częścią mieszkalną – wybudowany w latach 80-tych, murowany z cegły silikatowej i pustaka suporeks. Pokrycie z płyt eternitowych falistych. Powierzchnia zabudowy części gospodarczej wynosi ok. 230 m2 a części mieszkalnej ok. 62 m2. Wylewka betonowa w części gospodarczej. W części mieszkalnej znajduje się kuchnia z pokojem, łazienka, toaleta, pokój. W pozostałym zakresie działka to grunty rolne w większości z nasadzeniami jabłoni w różnym wieku. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe - dożywotnie prawo użytkowania: w budynku mieszkalnym: 2 pokoi oraz kuchni, z używalnością łazienki, przedpokoju, piwnicy; połowy budynku gospodarczego o wymiarach 24 m x 12 m (budynek przechowalni); 5 000 m2 gruntu w działce nr 26 przy budynkach.

 

Suma oszacowania wynosi 665 115,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 498 836,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 511,50zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 4 989,00zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 9 września 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/22974


(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM 381/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order