10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działka rolna zabudowana o pow. 1,9ha, położona w msc. Jakubów, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 7 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działki rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w miejscowości Jakubów, (obręb: 0006), gm. Stara Błotnica, powiat: białobrzeski, województwo: mazowieckie, działka nr 318 o powierzchni 1,9000 ha zabudowana jednokondygnacyjnym, drewnianym budynkiem mieszkalnym z 1970 r. o powierzchni zabudowy 110 m2, murowanym budynkiem o funkcji produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o pow. 216 m2 oraz murowanym budynkiem o funkcji produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o pow. 84 m2. Działka w pozostałej części nie była uprawiana. Właściciel nieruchomości: Stanisław Pałczyński. W księdze wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe jednak "dożywotnik" nie żyje. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00007759/5.
Suma oszacowania wynosi 125 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi:938,00zł
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35 16001462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej
licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 32/11). W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Kmp 32/11

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order