19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
15 września 2021
Działka rolna z sadem o pow.4,5253 ha, położona w msc. Warka - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15 września 2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działki rolnej z sadem o pow. 4,5253 ha.

Przedmiotem licytację będzie  nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002),  pow. grójecki woj. mazowieckie, działka  rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla  której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00092754/5.

Nieruchomość znajduje się w północnej części miasta Warka, w sąsiedztwie gruntów rolnych zagospodarowanych jako sady. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 400 m. Działka położona jest przy ul. Fabrycznej, stanowiącej drogę gminną. Działka zachodnim bokiem przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka znajduje się w odległości ok. 500 m od sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej (sieć przy ul. Ropelewskiej). Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka z nasadzeniem drzew owocowych - w większości jabłoni oraz śliw.  Część działki nie jest obsadzona. Na działce znajduje się studnia głębinowa.  Działka znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenach rolniczych - R. Jak wynika z treści studium są to obszary o dominacji funkcji rolniczej, z przewagą sadownictwa.  
Suma oszacowania wynosi 522 167,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 391 625,25zł.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 917,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 216,70zł.  

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 67/20). 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order