13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
13 czerwca 2024
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
08 grudnia 2021
Działka rolna o pow. 0,8763 ha, poł. Martynów, gm. Chynów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 8 grudnia 2021r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  rolnej. Przedmiotem licytacji będzie  nieruchomość położona w msc.   Martynów, (obręb 0035)  gm. Chynów, pow. grójecki woj. mazowieckie, dla której   Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00071386/1.  Właściciele nieruchomości: Alicja i Grzegorz Dąbrowscy. Działka nr 70/2 o powierzchni 0,8763 ha to grunt rolny IV, V i VI klasie bonitacji gleby. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Działka z sadem  owocowym  z nasadzeniami jabłoni.

Suma oszacowania wynosi 58.510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  43.882,50zł.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 439,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.851,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków. Rękojmię należy  uiścić  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmia może być również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym i powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Do nabycia   nieruchomości  rolnej w licytacji będą  miały zastosowanie przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na  www.komornik-grojec.pl w sprawie KM  807/20).   

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order