19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
20 października 2022
Działka o pow. 0,26 ha położona w msc. Głuchów, gm. Grójec 
- I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 20.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Warszawska 28,Głuchów, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00017897/0.
Opis nieruchomości:
działka nr 204/2 (obręb 0008), położona przy ul. Warszawskiej 28, w msc. Głuchów gm. Grójec, woj. mazowieckie, zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, parterowym częściowo podpiwniczonym, krytym blachą, o powierzchni użytkowej 75,00m2. Budynek wybudowany w latach 1980-82. Część zabudowana działki jest w całości ogrodzona i znajdują się na niej nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Pozostała część działki to las oraz grunty zakrzaczone. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numerze KW RA1G/00017897/0. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę o nr 153/21 o nawierzchni utwardzonej, jednak dojazd odbywa się poprzez sąsiednie działki nr 204/4 i 204/10, będące własnością osób trzecich. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Więcej informacji na www.komornik-grojec.pl
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.10.2022 o godzinie: 12:00 .
Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł.
 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order