10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
11 maja 2023
!!! LICYTACJA ODWOŁANA !!! Nieruchomość zabudowana o pow. 2,0960 ha położona w msc. Czyżówka, gm. Stara Błotnica

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 11 maja 2023r. o godz.10:00 a zakończy 18 maja 2023r. do godz. 10:00 pierwsza licytacja działki z domem. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżówka 37, gm. Stara Błotnica, (obręb: 0002), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 123/3 i 123/4, o łącznej powierzchni 2,0960 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA2G/00022301/1. Nieruchomość ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ok. 64 m. Nieruchomość składa się z dwóch części: zabudowanego podwórka i pola uprawnego. W 2021 roku wykopane zostało „oczko wodne” (staw) na odwodnienie pola. Teren nieruchomości płaski. Część nieruchomości ok. 1.566 m2 została wydzielona pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy - kryty blachodachówką. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 45/08 z dnia 01.10.2008 r. wybudowany został budynek mieszkalny według projektu „dom w rododendronach 6 (W)” pracowni ARCHON oraz zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych. Budynek nie został oddany do użytkowania i nie został jeszcze wykończony ale jest zamieszkały. Część nieruchomości zajętej pod podwórko jest z trzech stron ogrodzona siatką na słupkach metalowych, a od strony drogi jest niedokończone ogrodzenie (fundamenty, cegła klinkierowa, słupki metalowe, brak bramy i furtki). Teren podwórka nie jest utwardzony. Budynek o powierzchni zabudowy 94 m2, i pow. użytkowej wg. operatu 122,8 m2 wybudowany został w 2010 roku (konstrukcja murowana o stropach żelbetowych w układzie mieszanym). Dostępne media: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, (jest też osadnik na ścieki). Pozostała części nieruchomości to grunty orne. W księdze wieczystej jest niezgodność dotycząca nr i powierzchni działek gdyż nie zostały wpisane prawidłowe dane. Działka nr 123/2 została podzielona i utworzona została działka 123/3 o powierzchni 0,0165 ha przeznaczona pod rozbudowę drogi gminnej.
Suma oszacowania wynosi 678 970,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 509 227,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 67 897,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 5 093,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 8 maja 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM 522/21)

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 522/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order